Michigan English Test – Njihuni me MET-in, II

Para shumë pak ditësh u përpoqa t’ju përshkruaj formation e pjesës së dëgjimit të Michigan English Test (MET). Sot do të njiheni me pjesën e dytë, Reading and Grammar. Aftësitë tuaja për të përdorur saktësisht gramatikën angleze, si dhe të kuptuarit e anglishtes së shkruar do të testohen pikërisht në këtë pjesë. Zgjat 90 minuta dhe në të gjenden 75 pyetje. Kjo pjesë e dytë e Michigan English Test fillon me pjesën gramatikore.
Grammar
Më poshtë do të gjeni 3 pyetje të ngjashme me ato të provimit. Në total do të jenë 25 pyetje.

61. Karen _______ from Austin to San Antonio even though it was only seventy-five miles.
a. flown
b. fly
c. flew
d. flies
62. Houses in rural areas generally cost 10 percent less _______ the state.
a. than in the rest of
b. than for the rest
c. with the rest of
d. of the rest
63. When we next meet, I’d like to ask you _______ you think about the ending of the novel.
a. which
b. what
c. why will
d. how would

Reading
Kjo pjesë është e organizuar në tetë faqe. Në faqen e parë do të keni tre tekste të shkurtër (Tekstin A, B dhe C) dhe në faqen pas saj vijojnë pyetjet për secilin tekst. Për tekstin A zakonisht vetëm dy pyetje dhe, duke qenë se gjatësia dhe vështirësia e teksteve vjen duke u rritur, për tekstin B do të keni katër pyetje e për C-në pesë të tilla. Në fund do të gjeni një ose dy pyetje që u referohen të tre teksteve. Numri i teksteve në total është 12 të ndarë në katë faqe tekste dhe katër faqe pyetje. Lexoni shembullin e mëposhtëm të tekstit B.

Good News for Chocolate Lovers!
Chocolate loversRecent research shows that eating moderate amounts of chocolate may be good for you. Several studies published in the last few months point to the ealth benefits in cocoa and other chocolates. These include keeping hearts healthy by lowering high blood pressure and maintaining healthy blood flow. Cocoa contains a substance that seems to help the body regulate nitric oxide levels, which are crucial to controlling blood flow and blood pressure. Cocoa beans also contain large amounts of compounds called flavanols. These plant compounds offer strong antioxidant properties and can prevent fats in the bloodstream from oxidizing. This helps reduce the potential for clogged arteries—a major contributor to heart disease. Dark chocolate contains more flavanols than milk chocolate or other kinds of processed chocolate, such as chocolate syrups or cocoa powder. This is because
flavanols are destroyed or removed in processing. Dark chocolate is a less-refined product, therefore retaining more flavanols than other kinds of chocolates.
Questions 88 – 91 refer to section B on page 18.
88. What is the main purpose of the article?
a. to advertise a new chocolate-flavored product
b. to explain possible health benefits of chocolate
c. to compare dark chocolate to milk chocolate
d. to explain how much chocolate people should eat
89. In the first sentence of paragraph 3, which word can replace regulate?
a. digest
b. produce
c. remove
d. adjust
90. According to the article, what is one health benefit of flavanols?
a. They help the body absorb vitamins and minerals.
b. They reduce nitric oxide levels in the blood.
c. They help reduce the risk of heart disease.
d. They aid in eliminating harmful substances from the body.
91. What is implied about milk chocolate?
a. It contains less nitric oxide than dark chocolate.
b. The milk helps boost its health benefits.
c. It is less refined than chocolate syrups or cocoa powder.
d. The process that creates it lowers its flavanol content.

Kjo ishte dhe pjesa e dytë e Michigan English Test. Shpresoj të ketë qenë e qartë! Nëse keni pyetje, duhet të dini se mua më pëlqejnë shumë, shumë studentët që pyesin. Prej tyre kam qenë edhe vetë.
Shumë sukese nëse jeni duke u përgatitur për Michigan English Test!
Nga Smart Center I,
Mësuese Eri