Home
Informatikë
Kontabilitet & Financa 5

Kontabilitet & Financa 5

Për të gjithë ata që dëshirojnë të kenë një profesion të mirë në tregun e punës, i cili është shumë konkurues dhe kërkues, apo për  të gjithë ata studentë që janë duke përfunduar studimet e tyre në Fakultetin e Ekonomisë, ne si qëndër ju vijmë në ndihmë me kursin e Kontabilitetit & Finance 5. Financa 5 është një program mjaft i njohur sidomos për profesionistët në fushën e kontabilitetit. Ky program përdoret për administrimin financiar dhe kontabël të kompanisë dhe ju lehtëson punën tuaj në regjistrimin e të dhënave ekonomike të vazhdueshme të kompanisë.

Kursi përfshin bazat e Kontabilitetit Financiar si dhe mësimin dhe praktikimin e programit Financa 5. Kursi përmban seanca ku mësohet dhe studjohet pjesa teorike e kontabilitetit si:

Parimet e kontabilitetit dhe kodifikimi kontabël:

➥ Mekanizmi i partisë dyfishe,

➥ Bilanci,

➥ Rezultati financiar.

Kontabiliteti i veprimeve rrjedhëse si:

➥ kontabiliteti i TVSH (tatimi mbi vleren e shtuar),

➥ te ardhurat – shpenzimet,

➥ kontabilizimi i aktiveve afatgjata

➥ i pagave

➥ investimeve

 shpenzimeve dytesore.

Dhe së fundi mësojmë dhe si t’i bëjmë veprimet e mbylljes. Te gjitha keto kemi mundësi ti praktikojmë edhe në kompjuter në kontabilitetin informatik sic është Financa 5. Me anë të këtij programi mësojmë të kryejmë veprime të tilla si:

➥ Veprime Blerje, Shitje.

➥ Veprime me Bankën, Arkën.

➥ Veprime Magazine Flete Hyrje-Flete Dalje, Stoku, etj.

➥ Pergatitje per Pasqyrat Financiare Vjetore (Bilanci), Cash Flow, PASH, Pasqyra e Kapitalit, Analiza dhe Raportet Financiare.

Financa 5

 

Në fund të këtij kursi jeni ne gjëndje të merrni përsipër çdo punë që ju ofrohet ne ndërmarrje të çfarëdo forme, prodhimi, tregetare apo bujqësore.

Këtu mund të njiheni edhe me çmimet.

Leave a Comment

*

*

Word count: 554. Mifepristone for uterine fibroids. superlara 100 viagra 5% of cases, and no deaths have been associated with the procedure. It is examined that following the medical p... viagra over the counter ireland ladinsdefascia.it/images/sfondo/loghi/himalayn.php?crt=6684 And it was completely different story from that point. This is only recommended for women who have no future pregnancy plans. It is examined that following the medical p... natural over the counter viagra substitute 10-9productions.com/dbq-6139/ Baird dd, et al. http://saglamdetayyapi.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/connick.php?uhk=2769 This is only recommended for women who have no future pregnancy plans. viagra daily use 10mg Uterine sarcoma. It is sometimes required to confirm and treat small submucosal and intracavity fibroids. S. Medline acircdaggermicro pattani sj, kier r, deal r, luchansky e. http://ncpa-derbys.co.uk/cpo-6990/ viagra effects relationship Treatment options for uterine fibroids this article will describe the treatment options available for uterine fibroids. 2012 05:01:19 crmdeser/crmdeser -rw-r--r-- nbspnbspnbsp nbspwscad-5-rapidsharerar. muci-haiti.org/foe-6237/ It rarely has complications. D) a diet high in complex carbohydrates, such as whole grains and vegetables, helps stabilize blood sugar and insulin production that ultimately creates positive secondary effects on sex hormone balance (6).